Biografi Imam Ibn Katsir

Imam Ibn Katsir merupakan seorang ulama besar, ahli tafsir atau mufassir sekaligus seorang sejarawan yang sangat mahsyur. Nama lengkap beliau adalah Imaduddin Abu al-Fida Ismail ibn Katsir al-Quraisy al-Bashriy ad-Dimasqiy, namun lebih terkenal dengan nama Ibnu Katsir.

Ibnu Katsir lahir di kota Bashrah pada tahun 701 H/ 1301 M. sejak kecil beliau sudah menjadi yatim, namun demikian semangat untuk belajar tidak pernah padam. Kegemaran menuntut ilmu dimulai ketika masih kecil.

Imam Ibn Katsir mempelajari ilmu-ilmu agama dan sejarah dari beberapa guru yang sangat terkenal pada masa nya, di antaranya adalah : Kamaluddin Abdul Wahab, Ibn as-Syuhnah, al-'Amdi, Ibn Asakir dan lainnya.

Diantara sekian banyak gurunya itu, beliau paling banyak belajar kepada al-Mazyi. Beliau pernah belajar kitab Rijalul Hadits dengan membaca kitab Tahdzib al-Kamal dihadapan sang guru sampai selesai. Beliau juga banyak menghabiskan waktunya untuk belajar kepada Imam Ibnu Taimiyah, sehingga banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran fiqh nya khususnya pada masalah Bab Thalaq.

Imam Ibnu Katsir dikenal oleh guru-gurunya sebagai seorang murid yang cerdas dan mempunyai daya ingat yang kuat, sehingga tidak mengherankan jika setelah dewasa beliau menjadi seorang ulama besar yang sangat ahli dalam bidang Hadits, Tafsir dan Sejarah.

Karya Imam Ibn Katsir

biografi imam ibnu katsir
Imam Ibn Katsir juga merupakan sosok ulama yang produktif dalam menghasilkan beberapa kitab yang bermutu dan menjadi rujukan ummat.

Di antara kitab karya Imam Ibnu Katsir adalah :

1. Kitab Risalat al-jihad;
2. Kitab al-Bidayah wa an-Nihayah fi tarikh;
3. Kitab Thabaqat al-Fuqaha as-Syafi'i;
4. Kitab al-Ba'its al-hatsits ila Ma'rifat 'Ulumul Hadits;
5. al-Fushul fi Ikhtsar Sirah ar-Rasul;
6. Fadha'il al-Qur'an wa tarikh Jam'ihi wa kitabathi wa Lughathi;
7. Nihayah al-Bidayah wa an-Nihayah (Tatimmah Tarikh);

Dalam bidang tafsir, beliau mengarang kitab Tafsir al-Qur'an al-'Azhim yang lebih dikenal dengan nama Tafsir Ibn Katsir.

Imam Ibn Katsir wafat pada tahun 774 H/ 1372 M. semoga Allah Swt senantiasa merahmati beliau. Amiin.

Baca juga : ⇛ Biografi Imam as-Suyuthi

Posting Komentar untuk "Biografi Imam Ibn Katsir"